ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia İkinci Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde COVID-19 Tanısı ile Takip Edilen Hastalarda Mortaliteye Etki Eden Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Retrospektif Çalışma [JARSS]
JARSS. 2023; 31(1): 100-107 | DOI: 10.54875/jarss.2023.98705

İkinci Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde COVID-19 Tanısı ile Takip Edilen Hastalarda Mortaliteye Etki Eden Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Retrospektif Çalışma

Selin Erel1, Dilek Yenigün1, Naciye Türk Özterlemez2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisinin erken dönemlerinde ikinci basamak yoğun bakım ünitelerine ait yayınlar sınırlı sayıdadır. Çalışmamızda ikinci basamak bir yoğun bakım ünitesinde yatan COVID-19 hastalarının verilerinin retrospektif olarak değerlendirerek mortalite oranını hesaplamak ve mortaliteye etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Ocak 2020-Temmuz 2021 tarihleri arasında ikinci basamak COVID-19 yoğun bakım ünitesinde takip edilen 18 yaş ve üzeri, revers transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu pozitif olan hastaların dosyaları ve hastane bilgi sistemindeki kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, laboratuvar parametreleri, Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) ve Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) skorları ve klinik verileri kaydedildi. Yaşayan ve ölen hastaların verileri karşılaştırıldı. Risk faktörü olan veriler için regresyon analizi yapıldı.
Bulgular: Toplam 227 hastanın arşiv kayıtları incelendi. Tüm nedenlere bağlı mortalite oranı %53,3, yoğun bakımda yatış süresinin ortancası 5 olarak bulundu. Yaşayan ve ölen hasta grupları arasında yaş (p<0,001), invaviz mekanik ventilasyon ihtiyacı (p<0,001), yatış satürasyonu (p=0,016), ferritin (p<0,001), D-Dimer p(<0,001), APACHE II (p<0,001) ve SOFA (p<0,001) skorları arasında anlamlı fark görüldü.
Sonuç: COVID-19 pandemisinin başlangıcında artmış hasta ve iş yükü nedeniyle başta ikinci basamak yoğun bakımlar olmak üzere tüm yoğun bakım ünitelerinde hasta takibi zor şartlar altında yapılmıştır. Bu dönemde ikinci basamak yoğun bakım ünitelerinde mortaliteyi tahmin etmede kullanılabilecek kolay ulaşılabilen biyobelirteçlerin hastaların tedavi ve sevk süreçlerinin planlanmasında rol oynayabileceğini ve imkânların daha verimli kullanılarak hasta sonuçlarına olumlu etkileri olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, yoğun bakım ünitesi, mortalite, risk faktörü

Evaluation of Risk Factors Affecting Mortality in Patients with the Diagnosis of COVID-19 in the Secondary Intensive Care Unit: A Single Center Retrospective Study

Selin Erel1, Dilek Yenigün1, Naciye Türk Özterlemez2
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
2Ankara Etlik City Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey

Objective: In the early stages of the worldwide coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, there aren’t many secondary intensive care unit publications. In our study, it was aimed to calculate the mortality rate and to determine the factors affecting mortality by retrospectively evaluating the data of COVID-19 patients hospitalized in a secondary intensive care unit.
Methods: The files and records of patients aged 18 years and older who were positive for reverse transcriptase-polymerase chain reaction and followed in the secondary COVID-19 intensive care unit between January 2020 and July 2021, and their records in the hospital information system, were evaluated retrospectively. Demographic data, laboratory parameters, Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) and Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) scores and clinical data of the patients were recorded. The data of living and deceased patients were compared. Regression analysis was performed for data with risk factors.
Results: Archive records of a total of 227 patients were reviewed. The all cause mortality rate was 53.3%, and the median length of stay in the intensive care unit was 5 years. There was a significant difference in age (p<0.001), need for invasive mechanical ventilation (p<0.001), hospitalization saturation (p=0.016), ferritin (p<0.001), D-Dimer p(<0.001), APACHE II (p<0.001) and SOFA (p<0.001) scores between the living and deceased patient groups.
Conclusion: Due to the increased number of patients and workload at the beginning of the COVID-19 pandemic, patient follow-up was carried out under difficult conditions in all intensive care units, especially in the secondary care units. In this period, we think that easily accessible biomarkers that can be used to predict mortality in secondary intensive care units may play a role in planning the treatment and referral processes of patients, and may have positive effects on patient outcomes by using the facilities more efficiently.

Keywords: COVID-19, intensive care unit, mortality, risk factor

Selin Erel, Dilek Yenigün, Naciye Türk Özterlemez. Evaluation of Risk Factors Affecting Mortality in Patients with the Diagnosis of COVID-19 in the Secondary Intensive Care Unit: A Single Center Retrospective Study. JARSS. 2023; 31(1): 100-107

Sorumlu Yazar: Selin Erel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe